સ્વીડન

More: સ્ટોકહોમ , ગોથેનબર્ગ , કિરુના , હેલ્સિંગબોર્ગ , માલ્મો , ઓરેબ્રો , વિસ્બી , લંડ , હલ્મમેસ્ટ , લિન્કોપીંગ , ઉમેઉ , ઑસ્ટસુંડ , મૂરે , ક્રિસ્ટિનેસ્ટેડ , ન્યૂકોપીંગ , વક્ષજો