દક્ષિણ કોરિયા

More: સિઓલ , ગ્યોંગગુ , બુસાન , જેજુ ટાપુ , ડેજેન , ઇન્ચિઓન , યૂસુ , ડેગ્યુ , Suwon , સોકોચો , ક્વોચન , ગુંગજુ , ઉલ્સન , વણજુ , યોનજુ