ચિલી

More: સેન્ટિયાગો , પુન્ટા એરેનાસ , સાન પેડ્રો ડે અટાકામા , રોબિન્સન ક્રુસો આઇલેન્ડ , વાલ્પરાઇઝો , પેટાગોનીયા , વિના ડેલ માર્ , પ્યુર્ટો વરાસ , આઈક્યુક , ચિલી-ચીકો , પુએન્ટ અલ્ટો , કાસાબ્લાન્કા (ચીલી) , લા સેરેના , ટેમુકો , કોક્વીમ્બો , પ્યુર્ટો મોંટ