મેડાગાસ્કર

More: એન્ટાન્નારીવો , તુમાસીના , મુરૂન્ડાવા , નોઝી-બી , અનિશ્ચિબે , અંતિસીનાના , ફિઆનરેન્ટોઆ , Tolanaro , મહાદજંગા